از پیراهنی که آندو به قلعه‌نویی نشان داد تا پرتاب بطری به ژنرال+ عکس