کارشناسان محیط زیست آلمان از جنگلهای یاسوج بازدید کردند