پردیس قرآنی ویژه برگزاری مسابقات بین المللی قرآن باید احداث شود