برخی که به انقلاب ضربه زدند الان انتظار بخشش دارند / اگر اینها رفع حصر شوند فتنه و فساد و آشوب آغاز می