آدرس غلط به بانک مرکزی؛ به سود بانک ها، به ضرر مردم