یک میلیارد ریال بیمه زنان سرپرست خانوار شیروانی پرداخت شد