هدف گروه های تکفیری بازگشت متحجرانه به سه قرن اولیه اسلام است