شناسایی منبع جدید گاز گلخانه‌ای در اتاق عمل بیمارستان‌ها