قلعه نویی:ازطرفداران عذرخواهی می کنم/اگرمی دانستم این رفتارها با من می شود می رفتم