۳۰ ساعت برنامه در مورد قاچاق کالا در سیمای قزوین تولید می شود