۴ رهبر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در نشست«کمپ‌دیوید» غائبند