روزنامه هواداری پرسپولی‍س ۴ استقلالی ها را دست انداخت+تصویر