فرماندار:بازنگری سند توسعه و چشم انداز شهرستان براساس اهداف دولت