جمهوری اسلامی را به اتهام نقض حقوق بشر مجددا تحریم کنید