۳۰ ساعت برنامه در خصوص قاچاق کالا در سیمای قزوین تولید می شود