ارتش سوریه کنترل مناطق اطراف جسر الشغور را به دست گرفت