عكس / حمله جنجالی پولاد كیمیایی به قلعه نویی با چاشنی ناصر حجازی