قرآن کریم بهترین دیپلماسی در مسیر وحدت مسلمانان است