زمین لرزه آغاجاری، بهبهان و قلعه خواجه خوزستان را لرزاند