دو سال آب مصرفی استان با یک صرفه جویی ساده تامین شد