همایش علمی تاثیر مذاکرات هسته ای بر روابط بین المللی در قم برگزار شد