مدیران مسئول نشریات دانشجویی به روند برگزاری انتخابات نشریات دانشجویی اعتراض کردند