سردار نقدی: عاقبت اعتماد به امریکا، محاکمه در قفس است