زمینه‌سازی برای معامله بمب اتم بین اسرائیل و عربستان!