تامین شبکه زیرساخت ارتباطی کشور با تجهیزات داخل/ «توانا» کلیدخورد