۱۸۰ گروه جهادی به مناطق محروم مازندران اعزام می شوند