حضور 150 عنوان کتاب دانشگاه سمنان در نمایشگاه بین المللی تهران