درخشش هنرمند سمنانی در نخستین دوره جایزه ادبی «تات»