بیش از 23 استان مصوبه هیئت را دولت برای ایجاد موزه های روستایی دارند