آمریکا به دنبال استقرار سامانه‌های دفاعی خود در کشورهای عربی است