گردشگری پایدار، جایگزین تهدیدات خشکسالی شرق اصفهان است