سرانجام مردان تسلیم اراده او شده سالن را ترک کردند