عدم مشارکت رهبران چهار کشور شورای همکاری در کمپ دیوید قطعی شد