ایران امن ترین کشور جنگ خیزترین منطقه جهان است/ اطاعت از ولایت شرط اقتدار نظام است