بیش از 150 میلیارد ریال، خسارت ناشی از بارش تگرگ روزهای گذشته در خوی