شهرداری و نیروی انتظامی پاسخگوی ضرر خریداران در بازار خودرو