پیشنهاد نامگذاری میدانی به نام نخبگان ازسوی مدیرکل آموزش و پرورش یزد