10واحد متخلف در شوشتر توسط تعزیرات جریمه نقدی شدند