۲ پايگاه امداد جاده ای در خراسان شمالی افتتاح می شود