تمام توان دانشگاه‌ها باید حول محور توسعه کشور صرف شود