۲ پايگاه امداد جاده ای در خراسان شمالی افتتاح مي شود