اجرای برنامه تعدیل نیروی کار در شرکت فرانسوی «اروا»