مرغ خریدار ندارد/صنعت طیور نیازمند برنامه ریزی مدون است