- توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با بکارگیری خودروهایی با فن آوری نوین