ماجراي گلايه کواچ از مراسم تقدير از واليباليستها/ پاي يک بانک خصوصي در ميان است؟!