تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در دستور کار وزارت نیرو/ مدیریت یکپارچه زاینده‌رود مستقر شده است