یک هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال معامله فرابورسی در روز جاری انجام شد