درخواست برخي اعضاي کابينه براي اجراي ابلاغيه سال 56