چهار شاخص نظام ساز اجتماعی در کلام رهبر معظم انقلاب