خسارات سنگین/از پورشه های میلیاردی زرد رنگ تا وانت مینی بوس های بی رنگ!